Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dzbel

2. Důvod a způsob založení

Obec Dzbel (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena  ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • SDH Dzbel

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dzbel 23,
  798 53 Jesenec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dzbel 23,
  798 53 Jesenec

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 396 917

 • 4.5 Čísla faxu

  582 396 917

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecdzbel.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  dzbel@volny.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
  starosta@obecdzbel.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  v22bgdy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9584420287/0100

6. IČ

47922575

7. DIČ

CZ47922575

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527,se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: